Vedtægter for Marieskolen

Vedtægter for Marieskolen

 

 

I – Navn, adresse, hjemsted og status:

 

§ 1:

 

Skolens navn er ’Marieskolen’. Skolen er oprettet i juli 2014.

 

Stk. 2:

Skolens hjemsted er Richtsensgade 12, 6270 Tønder.

 

Stk. 3:

Skolen er en selvejende institution, som er uafhængig i sit virke. Skolens CVR-nr er 35937234.

 

II – Skolens formål:

 

§ 2:

 

Skolens formål er at drive en privat grundskole, en skolefritidsordning og, hvis der er mulighed og behov herfor, en børnehave – efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 2:
Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Stk. 3:
Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

 

III – Skolens bestyrelse og leder:

 

§ 3:
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen – herunder børnehaven – og er ansvarlig over for Undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

 

Stk. 2:

Skolens ledelse varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens ledelse har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

 

Stk. 3:

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som vælges af forældrene til elever på skole (forældrekredsen) på den årlige generalforsamling. Minimum 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt de 2 suppleanter, skal vælges blandt skolens forældre. 2 bestyrelsesmedlemmer kan være eksterne medlemmer. Valg af tilsynsførende og af bestyrelsesmedlemmer, skal ske på generalforsamlingen, hvor det er tydeligt og klart for alle parter, at der stemmes om valg af tilsynsførende og valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er forældre tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

 

Stk. 4.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer (første gang i 2016). Hvert år vælges for et år 2 suppleanter fra forældrekredsen, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder heraf.

 

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i valgperioden, jf. dog § 3 stk. 13.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Stk. 7.

Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolens leder eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

 

Stk. 8.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Stk. 9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Formanden vælges umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Stk. 10.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk. 11.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive stillet til ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Stk. 12.

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 13.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 14.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

 

Stk. 15.

For bestyrelsen, ledelsen, tilsynsførende og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 16.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 20 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 17.

Bestyrelsen skal føre referat over dennes beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til referat. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

 

Stk. 18.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Denne optages til vedtægterne som bilag.

 

Stk. 19.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste. Dog kræver beslutninger om ansættelse eller afskedigelse af skolens leder, at 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer for.

 

Stk. 20.

Bestyrelsen og ledelsen træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves kvalificeret flertal således at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Ved stemmelighed blandt ledelsen, er bestyrelsens beslutning gældende.

 

Stk. 21.

Bestyrelsen godkender størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen, klassekvotienten samt træffer, i samarbejde med ledelsen, beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 20, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

IV – Regnskab mv.

 

§ 4

 

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk. 4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab, samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen vælger skolens revisor.

 

Stk. 6. Medlemmer af forældrekredsen og ansatte ved skolen har efter anmodning ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt, dog ikke heri indeholdte oplysninger, som er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

 

V – Forældrekreds, valg af tilsynsførende mv. og generalforsamling

 

§ 5

 

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

 

Stk. 2.

Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Stk. 3.

Den/de personer som har forældremyndigheden over et barn tilmeldt Marieskolen er medlem af forældrekredsen. Den/de personer, som har forældremyndigheden over barnet har rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovens § 38.

 

§ 6

 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til generalforsamling, hvor forældrekredsen skal vælge en til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

 

Stk. 2.

Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

 

§ 7

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. På skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal vedlægges eventuelle forslag fra bestyrelsen, der er til behandling på generalforsamlingen som bilag og mindst indeholde følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Skolelederen aflægger beretning
  4. Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
  5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 3, stk. 3 og 4.
  7. Valg af tilsynsførende (kun relevant de år, hvor der skal ske valg af tilsynsførende)
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

 

Stk. 2.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dagen før generalforsamling. Forslag fra bestyrelsen skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Stk. 3.

Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. Sidstnævnte dog kun de år, hvor der skal ske valg af tilsynsførende. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

 

Stk. 4.

Hvert medlem har én stemme.

 

Stk. 5.

Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

 

Stk. 6.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamling træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen eller forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlinger og i givet fald hvilke personer.

 

Stk. 8.

Kandidater til bestyrelsen og tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlinger.

 

Stk. 9.

Der skal føres protokol over det på generalforsamlinger vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

Stk. 10.

Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

 

Stk. 11.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, tilsynsførende og suppleanter kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

 

Stk. 12.

Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

 

Stk.13.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, tilsynsførende og suppleanter, kan finde sted.

 

Stk. 14.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når minimum 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 2/5 af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

 

Stk. 15.

Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

 

VI – Skolens drift

 

§ 8

 

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

 

Stk. 2.

Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

 

Stk. 3.

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

 

Stk. 4.

Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 6.

Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

 

VII – Tegningsret

 

§ 9

 

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens ledelse i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

 

Stk. 2.

Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 3.

Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

 

Stk. 4.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

 

 

 

VIII – Ændring af skolens vedtægt

 

§ 10

 

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved almindelig stemmeflerhed, forudsat at mindst halvdelen af bestyrelsen er mødt op, men uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer fra forældrekredsen jfr. § 3, stk. 17 og § 7, stk. 6.

 

Stk. 2. Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de 1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, 2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og 3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift og 4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

 

IX – Nedlæggelse af skolen

 

§ 11

 

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, forudsat at mindst halvdelen af bestyrelsen er mødt op.

 

Stk. 2.

Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer bestyrelsen og forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Dog gælder det, at der for bestyrelsen vedkommende skal være flertal.

 

Stk. 3.

Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

 

Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

 

Stk. 5.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

Stk. 6.

Det påhviler bestyrelsen at orientere Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

 

Stk. 8.

Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 9.

Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

 

Tønder d. 4. maj 2017, vedtaget på generalforsamling og bestyrelsesmøde

Se de underskrevne vedtægter her

Skolens vedtægter er godkendt af STUK den 18. juni 2015, og vedtægterne er offentliggjort på denne hjemmeside samme dag.