Det faglige

Hvorfor faglighed er et fokuspunkt på Marieskolen, kan du læse i værdigrundlaget. Men hvad mener Marieskolen med faglighed og hvordan sikres denne?

Marieskolens definition af faglighed
At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at arbejde med et givent fags indhold, teorier og metoder.

Hvordan sikres fagligheden på Marieskolen?
Kompetente lærere
Niveaudelt undervisning
Disciplin
Lave klassekvotienter
Inklusion

Kompetente lærere
Alle lærere på Marieskolen skal være linjefagsuddannede eller på anden måde have kompetencer, der gør dem i stand til at varetage undervisningen på et fagligt og pædagogisk højt niveau. Det er op til ledelsen på skolen, at sørge for at alle lærere får den rette forberedelsestid, så planlægningen af undervisningen bliver gjort ordentligt, så både elever, forældre og lærere kan være tilfredse.

 

Niveaudelt undervisning
Alle elever på Marieskolen er i de boglige fag inddelt efter deres faglige kunnen. Dette er gjort ud fra overbevisningen om, at eleverne lærer mest, når de er i deres nærmeste udvikingszone. En sådan læringssituation opnås bedst, når eleverne er niveaumæssigt inddelt.

 

Disciplin
På Marieskolen mener vi ikke, at en skole bør bruge uforholdsmæssig meget tid på opdragelsesmæssige og adfærdsregulerende funktioner, da dette uundgåeligt vil tage tid fra undervisningen. Derfor arbejder vi allerede tidligt med disciplin, forstået som et sæt af spilleregler, som alle, ansatte og elever, skal navigere ud fra. Dette vil naturligt skabe en sund og læringsfordrende skolekultur, hvor både voksne og børn tager hensyn til hinanden.

 

Tilpassede klassekvotienter
På Marieskolen arbejder vi med en tilpasset klassekvotient. I 0.-3. klasse er loftet på klassekvotienten 20 elever, i 4.-6. klasse er der et loft på 22 elever, og i 7.-9. klasse er loftet 24 elever. Dette er besluttet ud fra tanken om at i klasser af denne størrelse, har læreren mulighed for at nå alle elever i løbet af en undervisningstime, men samtidig er klassen stor nok til, at der kan skabes nære relationer, og at der er grobund for dialog i undervisningen. Det er i alle tilfælde en pædagogisk og didaktisk vurdering i samråd mellem skolens lærere og ledelse, hvorvidt en given klasse er klar til at optage nye elever ved trinskifte.

 

Inklusion
På Marieskolen har vi ikke én løsning vedrørende inklusion. Vi tager udgangspunkt i hvert enkelt individ og elevens og familiens ressourcer og vurderer derudfra, om eleven kan have glæde af Marieskolen. Inklusion er ikke et mål i sig selv på Marieskolen. Vi inkluderer, hvor det giver mening for den inkluderede elev, de inkluderende elever, forældrene og skolen, og kun hvor vi har ressourcerne til det eller kan tilkomme dem. De ansatte lærere på Marieskolen har ikke nødvendigvis de ressourcer, der kræves for at opnå en vellykket inklusion. Derfor kan det blive nødvendigt at søge støttemidler udefra. Det er op til Marieskolen at vurdere, hvorvidt skolen har ressourcerne til at rumme eleven.

 

Folkeskolens afgangsprøve (FSA):
Marieskolen afholder selv folkeskolens afgangsprøve i henhold til gældende regler. Læs mere her.